BAHASA MELAYU BAHASA CINTA...PERIBAHASA HARI INI> BAGAI ENAU DALAM BELUKAR ,MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING

SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

Views

 
1.   Pengenalan

1.1      Sejarah Perkembangan Ejaan Rumi Bahasa Melayu:
·     William Marsden –1812- A Grammar of The Malayan Language.
·     W.G. Shellabear – 1901 – The Evolution of The Malay Spelling.
·     R.J. Wilkinson –1902 – Sistem Ejaan Sekolah.
·     Pendeta Za’ba – 1940-an – Petua-petua Ejaan Rumi.
·     Ejaan Kongres – 1956.
·     Ejaan Malindo – 1959.
·     Ejaan Universiti Malaya – 1960-an.
·     Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu – 1972.
·     Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu – 1974.

2.   Sistem Bunyi dan Lambang

2.1      Abjad Bahasa Melayu
2.2      Huruf Vokal
2.3      Huruf Konsonan
2.4      Huruf Diftong
3.   Persukuan
3.1      Sebelas pola
3.2      Suku kata terbuka dan suku kata tertutup
4.   Sistem Keselarasan Huruf Vokal
4.1      Takrif
4.2      Syarat
4.3      Pola keselarasan huruf vokal
4.4      Pola kekecualian keselarasan huruf vokal
5.         Kata Pinjaman
5.1      Dasar penyesuaian
5.2      Bentuk visual dengan penyesuaian huruf
6.          Ejaan Kata Terbitan
6.1      Kata dasar yang menggunakan imbuhan
6.2      Kata yang menggunakan bentuk terikat seperti maha- dan tata-
6.3      Kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk atau bentuk kata yang lain
7.          Ejaan Kata depan
      7.1      Kata sendi nama di dan ke
   8.      Ejaan Kata Ganti Singkat
        9.      Ejaan Partikel
      10.      Ejaan Kata Ulang / Ganda
      11.      Ejaan Gabungan Kata
12.      Penggunaan Akronim dan Singkatan
      13.      Penggunaan Tanda baca


...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

0 5000 Kata Teima Kasih Cikgu: